Samenwerking verhoogt rendement

Samenwerking verhoogt het rendement: dat is het motto van BVS; samen staan kwekers sterker in de markt en samenwerking zorgt ook voor onderlinge uitwisseling van kennis.

BVS zoekt bewust samenwerking met CNB voor het afdekken van financiële risico’s. Ook schakelt BVS bemiddelaars van CNB om de bollen te verkopen.

BVS rekent aan aangesloten kwekers een tarief van 3% over de verkoopomzet. Dit tarief is voor het afstemmen van het aanbod,  de verkoop, administratie en de door CNB verrichte diensten.

Hoe werkt toetreding tot BVS?

 • Als groep kwekers die dezelfde cultivar telen, vorm je een vereniging of samenwerkingsverband. Wij kunnen hierbij helpen. Het is belangrijk dat alle kwekers die de cultivar telen lid zijn, om een sterke marktpositie te kunnen vormen.
 • Alle kwekers treden individueel toe tot BVS, door middel van een toetredingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan afspraken vastgelegd over verkoop, levering en samenwerking.
 • BVS bepaalt het areaal en de prijs van de cultivar. 
 • De CNB vertegenwoordiger(s) gaan aan de slag met het verkopen van de bollen tegen de vastgestelde prijzen. 
 • Kwekers ontvangen koopovereenkomsten via CNB en leveren de bollen rechtstreeks uit aan de kopers.
 • Op de CNB betaaldata vinden voorschotten plaats aan de hand van de geleverde bollen.
 • Aan het eind van het oogstjaar vindt de eindafrekening plaats, waarbij ook inzicht gegeven wordt in de verkoopprijzen.

Bent u geïnteresseerd in gezamenlijke verkoop? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Rol van de kwekersvereniging

Het succes van BVS, en dus het rendement voor de kwekers als kwekers samenwerking in een kwekersvereniging. Een aantal randvoorwaarden zijn essentieel voor het succes van de samenwerking:

 • Alle kwekers die een cultivar produceren en verkopen zijn lid van de kwekersvereniging.
 • De leden spreken gezamenlijk af alle verkoop via BVS te laten verlopen; het recht om te telen is hierdoor onlosmakelijk verbonden met de gezamenlijke verkoop, die via BVS verloopt.
 • De kwekers bepalen gezamenlijk de waarde en voorwaarden bij de verkoop van licenties en plantgoed. Daarnaast kunnen leden licenties van elkaar huren en daar een vergoeding voor vaststellen. 
 • Kwekers bepalen met elkaar wat ze willen doen aan marketing en promotie. 
 • Kwekers maken met elkaar kwaliteitsafspraken en investeren in goed uitgangsmateriaal. 
 • Als één van de leden besluit te stoppen met het telen van de cultivar, dan moet de licentie worden ingeleverd (verkocht). De licentie wordt eerst aangeboden aan de andere leden van de vereniging. Als er geen interesse is wordt er verkocht aan een niet-lid dat daarna, met toestemming van de anderen, lid wordt van de kwekersvereniging.

Mededingingswetgeving

Het onderling afstemmen van prijzen en arealen is niet toegestaan als de betrokken partijen  concurrenten van elkaar zijn. Doordat BVS in samenwerking met de betreffende kwekers een economische eenheid vormt is het gezamenlijk verkopen en een gemeenschappelijk prijsbeleid wel toegestaan.

BVS bepaalt de prijs en het areaal, onafhankelijk van de kwekers. Kwekers krijgen individueel een teeltopdracht met een bepaalde areaalomvang en zijn verplicht alle leverbare bollen ter beschikking te stellen aan BVS voor de verkoop. Informatie met betrekking tot verkoopprijzen wordt pas met kwekers gedeeld, nadat de verkopen voor dat seizoen gerealiseerd zijn. Dit voorkomt dat kwekers deze info kunnen gebruiken om meer rendement te behalen over de andere rassen die zij telen.

Om bij een eventuele controle aan te kunnen tonen dat BVS onafhankelijk van de kwekers de verkoopprijzen bepaalt, leggen we intern vast hoe de prijs tot stand komt en ontvangt CNB een bemiddelingsopdracht waarin de verkoopprijzen voor het betreffende oogstjaar zijn vastgelegd; net zoals kwekers een teeltopdracht, teeltbevestiging of kwekersverklaring ontvangen. Door deze formele documenten te maken en te bewaren kunnen wij te allen tijden aan controle-instanties bewijzen dat wij keurig op orde en ‘compliant zijn’.